Reklama

Wane i prawidowo podjte s uchway w sprawie wybrania operacji do dofinansowania w naborze na tzw. mae projekty, przeprowadzonym za porednictwem Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja w 2011 roku. Postanowienie w tej sprawie wyda Sd Rejonowy Gdask-Pnoc oddalajc wniosek Marszaka Wojewdztwa Pomorskiego o uniewanienie podjtych 29 sierpnia 2011 roku uchwa Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja. W ustnym uzasadnieniu postanowienia Sd nie podzieli adnego ze zgaszanych przez Marszaka argumentw. 13 projektw realizowanych na terenie naszego powiatu moe zosta w niedugim czasie ?odblokowanych?.
Przypomnijmy, e Departament Programw Rozwoju Obszarw Wiejskich Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Pomorskiego od momentu przeprowadzenia kontroli naboru na tzw. mae projekty, przeprowadzonej w 2011 r., domaga si powtrzenia gosowania w sprawie wyboru wnioskw. Od samego pocztku Lokalna Grupa Dziaania uawy i Mierzeja bezskutecznie domagaa si wskazania podstawy prawnej dla takiego dania stojc na stanowisku chronienia, przede wszystkim, interesw wnioskodawcw, ktrzy otrzymali dotacje.
Ostatecznie, Departament Programw Rozwoju Obszarw Wiejskich dopiero po roku skierowa spraw do Sdu dajc, ju nie powtrzenia gosowania, a uniewanienia podjtych uchwa! Naley doda, e Lokalna Grupa Dziaania uawy i Mierzeja od pocztku uwaaa, e tylko ewentualna decyzja Sdu moe podway raz podjte, ostateczne i zgodne z zatwierdzonymi procedurami decyzje Rady.
I Sd przyzna racj Lokalnej Grupie Dziaania uawy i Mierzeja uznajc prawidowo i prawo podjtych uchwa.
Mimo, e decyzja Sdu nie jest jeszcze prawomocna, stanowi ona wany precedens i kae baczniej przyjrze si dziaaniom urzdw wdraajcych programy unijne. Podejmowane decyzje s czsto niezrozumiae dla aktywnych obywateli i organizacji spoecznych, ju nie tylko z punktu widzenia celowoci i zdrowego rozsdku, ale rwnie z przyczyn czysto prawnych.
Niezrealizowanie projektw z 2011 roku poczynio olbrzymie szkody i opnienia we wdroeniu Lokalnej strategii rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego na lata 2009?2015.
Czasu do koca tego okresu programowania pozostao bowiem ju bardzo niewiele.

 

Robust Porter uwarzony przez Artura Wasielewskiego ? czonka Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja zwyciy w konkursie piw pracowniczych na festiwalu Birofilia 2013 r. Domowe piwa w rnych stylach warzone przez znanego na uawach piwowara maj ustalon renom. To wanie pod jego kierunkiem Klub Nowodworski regularnie organizuje w uawskim Parku Historycznym warsztaty domowego warzenia piwa, na ktre przybywaj adepci piwowarstwa domowego nawet daleko spoza obszaru uaw. Jest to niewtpliwie najlepsza forma promocji lokalnych zasobw naturalnych, wiedzy, ludzi i tradycji (dawniej w Nowym Dworze Gdaskim istniay przynajmniej dwa browary).
Gratulujemy wspaniaego wyniku w konkurencji z najlepszymi w Polsce mistrzami piwowarskimi!

 
Zaproszenie od Szkolnej 13

Lokalna Grupa Dziaania uawy i Mierzeja zachca do udziau w projekcie edukacyjnymz zakresu ekonomii spoecznej ?Zrbmy biznES? realizowanym przez naszego czonka ? Stowarzyszenie Szkolna 13.
Udzia projekcie mog wzi czonkowie, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarzdowych z powiatw pooonych nad Zalewem Wilanym, w tym z powiatu nowodworskiego.
Projekt obejmuje m.in. dwa weekendowe cykle szkoleniowe w dniach 2?4 sierpnia 2013 r. oraz 9?11 sierpnia 2013 r. Tematyka szkole obejmuje, midzy innymi, sposoby finansowania organizacji pozarzdowych oraz zasady diagnozy spoecznoci lokalnej.
Uczestnicy projektu bd mieli take okazj do sprawdzenia si w roli trenerw. Przewidziane dla nich jest poprowadzenie zaj dla modziey gimnazjalnej podczas 6-dniowych warsztatw wraz z seminarium i rejsem po Zalewie Wilanym, a po wakacjach, warsztatw w szkoach (cznie 25 godzin zaj).
Podczas rejsu odbd si wizyty studyjne w prnie dziaajcych ?nadzalewowych? organizacjach pozarzdowych i przedsibiorstwach spoecznych.
Udzia w projekcie jest bezpatny. Organizator pokrywa koszty szkole, zakwaterowania, wyywienia oraz materiaw szkoleniowych. Dla trenerw prowadzcych zajcia przewidziano wynagrodzenie.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypenienie formularza zgoszeniowego i doczenie rekomendacji swojej organizacji.
Termin zgosze 1 lipca 2013 r.
Szczegy projektu oraz formularz zgoszeniowy dostpne s na stronie www.ZrobmybiznES.com.pl
Projekt jest wspfinansowany przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 
Przekazanie dokumentacji

Kompletna dokumentacja z naboru wnioskw zoonych w konkursie ZIM.413.MP.01.2013 dotyczcym tzw. maych projektw zostaa przekazana do Departamentu Programw Rozwoju Obszarw Wiejskich Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Pomorskiego 5 dni przed wymaganym procedur terminem.
Tym samym, Urzd Marszakowski ma teraz 3 miesice (liczc od 6 czerwca 2013 r.) na weryfikacj wnioskw pod ktem formalnym i administracyjnym.
Nabr zosta zakoczony 29 kwietnia 2013 r.
Przypominamy, e planowany jest przynajmniej jeszcze jeden nabr wnioskw w tym okresie programowania.

 
Wizyta w wioskach tematycznych

Elbieta Marcinek-Szleja ? przedstawiciel Stowarzyszenia ?Nowa Gra?, czonka Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja miaa moliwo podpatrze jak moe wyglda ekonomia spoeczna w maych miejscowociach wiejskich. Wzia udzia w wizycie studyjnej w wioskach tematycznych na Warmii i Mazurach, gdzie atwo naocznie przekona si, ile cikiej pracy mieszkacw kosztuje sprawienie, by ich wie staa si wyjtkowa i moga przyciga turystw i odwiedzajcych.
Grupa seniorw i wolontariuszy z pomorskich organizacji pozarzdowych odwiedzia w cigu dwudniowej wizyty Anioowo, Wierzno Wielkie i Jdrychowo uczestniczc w spotkaniach z lokalnymi animatorami rozwoju, przy okazji biorc udzia w rnego rodzaju warsztatach (pieczenia chleba, lepienia z gliny, szycia zabawek) i grach (np. ukadanie wiey Yanga).
Wizyta bya zorganizowana w ramach projektu ?Senior Klaster? realizowanego przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarzdowych w Gdasku w ramach programu Aktywizacji Spoecznej Osb Starszych.

 
Wyniki wiosennego naboru

Rada Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja dokonaa na posiedzeniu 29 maja 2013 roku oceny wnioskw w trybie odwoa.
Tym samym podja ostateczn decyzj w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w wiosennym konkursie(nabr trwa od 2 do 29 kwietnia 2013 r.).

> Ostateczna lista rankingowa wnioskw

Wybranych do dofinansowania zostao 17 operacji, czna kwota dotacji wyniosa przeszo 0,5 miliona zotych.

Gratulujemy wnioskodawcom wspaniaych pomysw i yczymy sukcesw w ich realizacji!

 

Wynegocjowalimy udzia w stau w Biurze Regionalnym Wojewdztwa Pomorskiego w Brukseli prowadzonym przez Stowarzyszenie ?Pomorskie w Unii Europejskiej? dla dwch osb, pomimo e w ramach Nagrody Bursztynowego Mieczyka mielimy zagwarantowane tylko jedno miejsce.
Stae odbd si w terminie 19 sierpnia? 13 wrzenia 2013 r.
Decyzj Zarzdu Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja wytypowano do odbycia stay: Ew Wasielewsk i Mateusza Ciasnoch. Mamy nadziej, e pobyt ?naszych ludzi? w Brukseli bdzie dobr okazj do promocji uaw delty Wisy i nawizania korzystnych kontaktw. Ju dzisiaj zachcamy zainteresowane osoby do wykorzystania wizyty przedstawicieli Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja w ?stolicy? Unii Europejskiej.
Gratulujemy i yczymy udanego wyjazdu!

 

Tylko 7 wnioskw zoono w trybie odwoania w konkursie ZIM.413.MP.01.2013 dotyczcym tzw. maych projektw.

> lista zoonych wnioskw

 

Ocena wnioskw zoonych w konkursie ZIM.413.MP.01.2013 dotyczcym tzw. maych projektw posza bardzo sprawnie mimo olbrzymiej iloci zoonych wnioskw.
Rada Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja odbya swoje posiedzenie w dniach 8?13 maja 2013 roku z jedn przerw. Dzikujemy wszystkim czonkom Rady za aktywny i zaangaowany udzia w ocenie wnioskw.

Przypominamy, e alokacja w konkursie wyniosa 558861,86 zotych. Po dokonanej ocenie, moliwo wyboru operacji do dofinansowania dotyczy 17 wnioskw.

W terminie 5 dni od otrzymania informacji o uzyskanej iloci punktw i miejscu na licie rankingowej, jednak nie pniej ni 9 dni przed terminem posiedzenia Rady w trybie odwoa, kademu z wnioskodawcw przysugujeodwoanie od decyzji Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja skadane do Zarzdu Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja za porednictwem Biura Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja.

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja w trybie odwoa odbdzie 29 maja 2013 roku w uawskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdaskim (ul. Kopernika 17) od godziny 16.00.
Program posiedzenia Rady przewiduje: szkolenie w sprawie procedur oceny wnioskw trybie odwoa, przedstawienie wnioskw zoonych w trybie odwoa przez zainteresowanych wnioskodawcw oraz ostateczn ocen operacji.
Ju dzi serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

> Lista rankingowa wnioskw zoonych w konkursie ZIM.413.MP.01.2013

 

Lokalna Grupa Dziaania uawy i Mierzeja otrzymaa w 2012 roku nagrod Bursztynowego Mieczyka w kategorii wsppraca zagraniczna.
Nagroda Bursztynowego Mieczyka oprcz uznania i prestiu, ma wymiern warto w postaci stau w Biurze Regionalnym Wojewdztwa Pomorskiego w Brukseli.
Zapraszamy chtnych do skadania aplikacji na sta w Biurze Regionalnym Wojewdztwa Pomorskiego w Brukseli prowadzonym przez Stowarzyszenie ?Pomorskie w Unii Europejskiej?.

Więcej…
 

Rekordowa ilo wnioskw wpyna w odpowiedzi na ogoszenie konkursu na przyznanie pomocy w ramach tzw.maych projektw.
Wpyno a 46 wnioskw na czn kwot dofinansowania 1 587 406,38 zotych! Dostpna alokacja w tym naborze jest blisko 3-krotnie mniejsza ? to tylko 558 861,86 z.

Tutaj mona pobra zestawienie wszystkich zoonych wnioskw.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, w tym w szczeglnoci wszystkich wnioskodawcw, na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja w sprawie oceny wnioskw, ktre odbdzie si 8 maja 2013 roku.
Przebieg procedur wyboru operacji do dofinansowania jest zawsze w Lokalnej Grupie Dziaania uawy i Mierzeja otwarty i jawny.
Od godziny 16.00 odbywa si bdzie szkolenie w sprawie sposobu oceny wnioskw, a nastpnie odbdzie si dobrowolna prezentacja walorw zoonych wnioskw przez zainteresowanych wnioskodawcw.
I dopiero po tym czonkowie Rady (nominalnie 29 osb) przystpi do gosowania i wybrania wnioskw do dofinansowania.
Wyniki naboru bd znane po zakoczeniu procedury odwoawczej, tj. po 29 maja 2013 r.
Ju dzi zapowiadamy przynajmniej jeszcze jeden nabr wnioskw na tzw. mae projekty w tym okresie programowania.

 

Lokalna Grupa Dziaania uawy i Mierzejarozpoczyna nabr wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? dla tzw.maych projektww ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013.
O wsparcie mog si ubiega osoby fizyczne, osoby prawne i instytucje majce swoje miejsce zamieszkania lub siedzib, lub prowadzce dziaalno na obszarze objtym LSR wdraan przez LGD uawy i Mierzeja.
Aplikacje naley skada w terminie od 2 do 29 kwietnia 2013 r.w biurze LGD uawy i Mierzeja.

Niezbdne dokumenty:

> Ogoszenie o naborze
> Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru operacji
> Wniosek o przyznanie pomocy dla dziaania 413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju dla maych projektw, tj. operacji, ktre nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaa Osi 3 ale przyczyniaj si do osignicia celw tej osi - aktywny PDF
> Instrukcja wypeniania wniosku o przyznanie pomocy
> Kryteria wyboru operacji
> Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis

Niezbdne dokumenty znajduj si rwnie na stronie:
http://www.pomorskie.eu/pl/dprow/konkurs_male_projekty_l_g_d_zulawy_i_mierzeja

 

Organizacje pozarzdowe, ktre otrzymay (lub otrzymaj) dotacj na realizacje maych projektw mog otrzyma 16000 z nieoprocentowanej poyczki z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA.

Jest to specjalna linia poyczkowa Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci przeznaczona wycznie dla trzech lokalnych grup dziaania, w tym Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja.

Maksymalny okres spaty poyczki wynosi 12 miesicy, jednak moe by zmieniony w uzasadnionych przypadkach. Zabezpieczeniem poyczki jest weksel in blanco z deklaracj wekslow.

Informacje o linii poyczkowej leader mona znale na stronie http://www.nida.ecms.pl/index/?id=5ef059938ba799aaa845e1c2e8a762bd
> Regulamin udzielania poyczek
> Wniosek o udzielenie poyczki

Informacji w tej sprawie mona zasign w Biurze LGD uawy i Mierzeja w Nowym Dworze Gdaskim, ul. Sienkiewicza 1a, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 552468966 lub bezporednio w Fundacji: Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, 13-100 Nidzica, ul. Rzemielnicza 3, tel./fax. 89 6253651.

Z poyczki skorzystao m.in. w 2011 roku Stowarzyszenie uawy

 

Lokalna Grupa Dziaania uawy i Mierzeja zaprasza na nieodpatne szkolenie
Procedury naboru, oceny i kwalifikacji wnioskw w zakresie tzw. maych projektw w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013.

W zwizku z planowanym ogoszeniem naboru wnioskw na dofinansowanie projektw realizujcych Lokaln Strategi Rozwoju dla gmin z teren powiatu nowodworskiego zapraszamy na nieodpatne szkolenie Procedury naboru, oceny i kwalifikacji wnioskw w zakresie tzw. maych projektw w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013. Szkolenie odbdzie si 18 marca 2013 r. od godziny 16.00 w Sali Konferencyjnej uawskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdaskim

Więcej…
 

Pomimo braku precedensowego rozstrzygnicia przez Krajowy Rejestr Sdowy wanoci uchwa dotyczcych naboru wnioskw na dofinansowanie projektw w 2011 roku i braku zgody na odbieranie przez instytucj poredniczc dotacji na rozwj powiatu nowodworskiego bez wskazywania podstaw prawnych Lokalna Grupa Dziaania uawy i Mierzeja wykonaa w caoci zalecenia pokontrolne zawarte w pimie Departamentu Programw Rozwoju Obszarw Wiejskich otrzymanym 31 stycznia 2013 roku.

Nie ma przeszkd, aby w tej sytuacji ruszya ocena wnioskw zoonych w 2012 roku.

Czynnoci kontrolne zostay przeprowadzone od 16 listopada 2012 r. do 29 listopada 2012 r. i dotyczyy dokumentacji z naboru ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw?, ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej?, ?Odnowa i rozwj wsi? oraz tzw. maych projektw przeprowadzonych od 21 maja 2012 r. do 11 czerwca 2012 r. przekazanej terminowo i zgodnie z procedurami do Samorzdu Wojewdztwa Pomorskiego 18 lipca 2012 r.

 1. Ponownie oceniono operacje z uwzgldnieniem skadu Rady zaakceptowanego przez Samorzd Wojewdztwa Pomorskiego.
  Zwrcono szczegln uwag na prawidowe wypenienie kart oceny wnioskw pod ktem bdw rachunkowych, poprawnoci iloci punktw, itp.
  W oparciu o prawidow punktacj zmieniono uchway w sprawie wybrania lub niewybrania wnioskw do dofinansowania.
 2. Poinformowano wnioskodawcw o koniecznoci weryfikacji listy operacji w wyniku stwierdzonych uchybie i zwizanym z tym opnieniem w ocenie wnioskw.
  Wysano pisma informujce Wnioskodawcw o zweryfikowanej punktacji wnioskw.
 3. Wprowadzono obowizek stosowania uzasadnie przyznawanej iloci punktw kryteriach subiektywnych w kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriw wyboru.
 4. Zweryfikowano procedury pod ktem ich praktycznego stosowania: zapisy dotyczce terminw odwoania oraz deklaracj bezstronnoci.
 5. Przeszkolono wszystkich czonkw Rady pod ktem wypeniania kart oceny operacji, z uwzgldnieniem sposobu dokumentowania poprawek/skrele, czytelnoci podpisw oraz konsekwencji wynikajcych z ich bdnego wypeniania oraz poprawnego oceniania w zakresie kryteriw obiektywnych.
 6. Zweryfikowano zapisy Instrukcji wypeniania karty oceny zgodnoci operacji wedug lokalnych kryteriw wyboru.
 7. Wprowadzono obowizek dostarczania dokumentw potwierdzajcych spenianie kryteriw Operacja bdzie realizowana przez wnioskodawc z udziaem innych podmiotw/partnerw oraz Dowiadczenie wnioskodawcy w realizacji projektw. Doprecyzowano Instrukcj wypeniania karty oceny operacji w tym zakresie.
 

Informuj, e wypeniajc zalecenia pokontrolne zawarte w pimie Departamentu Programw Rozwoju Obszarw Wiejskich otrzymanym 31 stycznia 2013 roku dokonano weryfikacji list operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania w konkursach dotyczcych dziaa ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw?, ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej?, ?Odnowa i rozwj wsi? oraz tzw. maych projektw przeprowadzonych od 21 maja 2012 r. do 11 czerwca 2012 r. w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007?2013 realizujcych Lokaln Strategi Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego: Nowy Dwr Gdaski, Krynica Morska, Stegna, Sztutowo, Ostaszewo.

Listy rankingowe ocenionych operacji znajduj si tutaj:
> konkurs ZIM.413.MP.01.2011 tzw. mae projekty;
> konkurs ZIM.413.OW.01.2011 Odnowa i rozwj wsi;
> konkurs ZIM.413.RDN.01.2011 Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej;
> konkurs ZIM.413.TRM.01.2011 Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw.

Wypeniajc zalecenia pokontrolne informujemy take, e w zwizku z przeprowadzon kontrol uleg przesuniciu termin rozpatrywania wnioskw przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Samorzd Wojewdztwa Pomorskiego spowodowany czynnociami Departamentu Programw Rozwoju Obszarw Wiejskich, tj. czasem (wg posiadanych danych ? cznie 187 dni):
? podjcia decyzji o wszczciu kontroli (od 18 lipca 2012 r. do 2 padziernika 2012 r. ? 76 dni),
? zapoznania si z dokumentacj konkursow i przygotowania raportu z czynnoci kontrolnych (od 5 padziernika 2012 r. do 4 grudnia 2012 r. ? 60 dni),
? poprawienie raportu z czynnoci kontrolnych i przesania zalece pokontrolnych (od 11 grudnia 2013 r. do 31 stycznia 2013 r. ? 51 dni),
oraz czynnociami Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja, tj. czasem (wg posiadanych danych ? cznie 39 dni):
? przygotowania kontrolowanej dokumentacji (od 2 padziernika 2012 r. do 5 padziernika 2012 r. ? 3 dni);
? weryfikacji wstpnej raportu z czynnoci kontrolnych (od 4 grudnia 2012 r. do 11 grudnia 2012 r. ? 7 dni);
? weryfikacji poprawionej wersji raportu z czynnoci kontrolnych (od 7 stycznia 2013 r. do 14 stycznia 2012 r. ? 7 dni);
? wykonania zalece pokontrolnych zgodnie z terminem (od 31 stycznia 2013 r. do 22 lutego 2013 r. ? 22 dni).

 

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi zawartymi w pimie Departamentu Programw Rozwoju Obszarw Wiejskich otrzymanym 31 stycznia 2013 roku Lokalna Grupa Dziaania uawy i Mierzeja zostaa zobowizana, aby niniejszym przeszkoli wszystkich czonkw Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja.

Zatem:

 1. Przy ocenie wnioskw czonkowie Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja musz zwrci uwag na wypenianie kart oceny operacji z uwzgldnieniem:
  ? sposobu dokumentowania poprawek/skrele (skrelenie w sposb umoliwiajcy weryfikacj z parafk skrelajcego),
  ? czytelnoci podpisw (pod kart oceny wnioskw obok daty naley zoy swj czytelny podpis),
  ? konsekwencji wynikajcych z bdnego wypeniania kart oceny wnioskw (moliwo uniewanienia gosu w przypadku braku wypenienia waciwych rubryk, nieczytelnoci wypenienia, niepoprawionych przez czonka Rady bdw oraz braku podpisu)
  ? unikania bdw rachunkowych.
 2. Przy ocenie wnioskw w zakresie kryteriw obiektywnych czonkowie Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja musz zwrci uwag na ich waciwe punktowanie;
 3. Ocena wszystkich wnioskw powinna by oparta na analizie przez czonkw Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja wniosku o przyznanie pomocy.
 4. Kady czonek Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja powinien przed ocen wniosku zapozna si z nastpujcymi dokumentami:
  Statutem Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja;
  Regulaminem Pracy Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja;
  Procedurami zawartymi w rozdziale 9. Okrelenie procedury oceny zgodnoci operacji z LSR i wyboru operacji przez LGD w ramach dziaania, o ktrym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarw wiejskich z udziaem rodkw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich oraz kryteriw na podstawie, ktrych jest oceniana zgodno operacji z LSR, oraz kryteriw wyboru operacji, a take procedury zmiany tych kryteriw Lokalnej Strategii Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy Dwr Gdaski, Krynica Morska, Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015;
  Wzorami kart oceny wnioskw oraz instrukcjami ich wypeniania;
 5. Przed przystpieniem do gosowania kady czonek Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja jest zobowizany wypeni ?Deklaracj bezstronnoci i poufnoci czonkw Rady Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja? .
 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w sprawie Strategii Rozwoju Wojewdztwa Pomorskiego 2020.

Najnowsze informacje nt. zapisw strategicznych przekae dr Adam Mikoajczyk z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Pomorskiego. O wdraaniu standardw usug spoecznych bdzie mwi Jerzy Boczo z Regionalnego Orodka Europejskiego Funduszu Spoecznego w Gdasku.

Zaoenia realizacji Strategii otwieraj zupenie nowe moliwoci realizacji pomysw i projektw w nastpnym okresie programowania.

Bez wiedzy i odpowiedniego przygotowania rola mieszkacw delty Wisy w korzystaniu z moliwoci, jakie oferuje nam Uchwaa Sejmiku Wojewdztwa Pomorskiego nr 458/XXII/12 z 24 wrzenia 2012 roku bdzie niewielka.

Szczegln rol w nowym okresie finansowym bd odgrywa partnerstwa publiczno-spoeczne i publiczno-prywatne.

Wane i niezbdne jest uczestnictwo w spotkaniu osb odpowiedzialnych za pisanie wnioskw o dofinansowanie projektw oraz tworzenie dokumentw strategicznych ze wszystkich instytucji samorzdowych, organizacji pozarzdowych i przedsibiorcw.

Spotkanie odbdzie si 23 stycznia 2013 roku (roda) od godziny 10.30 w Sali Dwukolumnowej uawskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdaskim (ul. Kopernika 17). Dla uczestnikw spotkania przewidziany jest poczstunek.

Organizatorami spotkania s Regionalny Orodek Europejskiego Funduszu Spoecznego w Gdasku, Lokalna Grupa Dziaania uawy i Mierzeja oraz Klub Nowodworski.

 

Najwyszy czas przekona si, kto robi najlepsze nalewki w delcie Wisy. Klub Nowodworski we wsppracy z naszym stowarzyszeniem ogosi konkurs Skarbiec Nalewek uawskich 2012. Ju 28 grudnia 2012 r. na spotkaniu witeczno-noworocznym Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja poznamy mistrzw produkcji uawskich specjaw kulinarnych. Jakie korzyci dla regionu moe przynie aktywizacja jego mieszkacw w kierunku rozwijania tradycyjnych produktw kulinarnych (bo taki, przede wszystkim, jest cel konkursu) mona przekona si uczestniczc w organizowanych w caym kraju targach i festiwalach zdrowej ywnoci. Przykadem mog by doroczne targi w orodkach doradztwa rolniczego czy synny Festiwal Smaku w Grucznie koo wiecia. uawy, jako region syncy od wiekw z produkcji najlepszej ywnoci i produktw rolnych, maj w tym wzgldzie wiele do zrobienia.

W konkursie Skarbiec Nalewek uawskich 2012 moe wzi udzia kady, kto zobowie podporzdkowa si zasadom okrelonym w Regulaminie, do pobrania tutaj oraz wypeni Kart Zgoszenia, ktr mona pobra tutaj.

Wicej informacji na stronie www.zph.org.pl.

Serdecznie zapraszamy wszystkich producentw nalewek do stanicia w konkursowe szranki!

> Plakat promujcy wydarzenie mona pobra tutaj

 

Nasze stowarzyszenie otrzymao z rk Marszaka Wojewdztwa Pomorskiego Mieczysawa Struka, ktry jest jednoczenie prezesem Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej, nagrod Bursztynowego Mieczyka w kategorii wsppraca zagraniczna.

Nagroda Bursztynowego Mieczyka, dla najlepszych organizacji pozarzdowych wojewdztwa pomorskiego jest przyznawana od 1994 r. Zostaa ustanowiona przez Macieja Payskiego, wczesnego wojewod gdaskiego, przy wsppracy z Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarzdowych w Gdasku. Od 1999 r. przedsiwziciu patronuje Marszaek Wojewdztwa Pomorskiego.

Nagroda, oprcz uznania i prestiu, ma wymiern warto w postaci stau w Biurze Regionalnym Wojewdztwa Pomorskiego w Brukseli.

Uroczysta gala, w czasie ktrej zostay wrczone nagrody, odbya si 4 grudnia 2012 r. w Polskiej Filharmonii Batyckiej w Gdasku. Nagrody wrczali take zaproszeni gocie, m.in. Bogdan Borusewicz - Marszaek Senatu RP oraz Elbieta Payska ? wdowa po zmarym tragicznie p. Marszaku Macieju Payskim.

Gal uwietni recital Hanny Banaszak

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL