Reklama

Serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Czonkw Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja 29 marca 2012 roku w Sali Konferencyjnej Dwukolumnowej uawskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdaskim ul. Kopernika 17 o godzinie 18.00 (drugi termin ? 29 marca 2012 r. o godzinie 18.30 w tym samym miejscu).

Więcej…
 
Warsztaty "Planowanie partnerstwa powiatowego"

W ramach Mobilnego Studium Partnerstwa formowanego przez Regionalny Orodek Europejskiego Funduszu Spoecznego w Gdasku odbyy si warsztaty Planowanie partnerstwa powiatowego dla 14 czonkw, przedstawicieli, pracownikw i wolontariuszy Lokalnej Grupy Dziaanie uawy i Mierzeja.
Tematyka warsztatw obja:
? wprowadzenie do planowania strategicznego;
? analiza sytuacji poprzez ju realizowane projekty (metoda portfolio);
? analiza SWOT;
? weryfikacja aktualnoci misji Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja;
? poprawa komunikacji wewntrz i na zewntrz Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja;

Więcej…
 

Kontrola dotyczca wniosku o patno zoonego 30 lipca 2011r. w ramach projektu funkcjonowania Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja dotyczcego I procza 2011 r. przebiega pomylnie Wypacona zostanie refundacja kosztw poniesionych przez nasze stowarzyszenie, ktra pozwoli ?zapa oddech?? pomoe w utrzymaniu pynnoci finansowej. Obecne nalenoci z tytuu zwrotu kosztw funkcjonowania LGD uawy i Mierzeja zgodnie z umow zawart z Urzdem Marszakowskim wynosz przeszo 165 000 zotych.
Kontrola zostaa przeprowadzona przez pracownikw Urzdu Marszakowskiego 1 i 2 marca 2012r.

Naley doda, e wci trwa (od 16 grudnia 2011 roku!) inna kontrola dotyczca procedury wyboru wnioskw przez Rad LGD uawy i Mierzeja. Do tej pory nie wpyn do Biura LGD prawidowo sporzdzony Raport z czynnoci kontrolnych. W tej sprawie Urzd Marszakowski wysa zapytanie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Odbyo si szkolenie dla Powiatowego Partnerstwa na Rzecz Zatrudnienia i Spjnoci Spoecznej

W ramach spotkania witeczno-noworocznego czonkw i sympatykw LGD uawy i Mierzeja w uawskim Parku Historycznym odbyo si szkolenie dla Powiatowego Partnerstwa na Rzecz Zatrudnienia i Spjnoci Spoecznej. Jednym z zagadnie omawianych na szkoleniu by temat przyszoci i roli partnerstwa trjsektorowego w powiecie nowodworskim.

Szkolenie poprowadzi Jerzy Boczo z Regionalnego Orodka Europejskiego Funduszu Spoecznego.

 

Odbyo si szkolenie z procedur naboru, oceny i kwalifikacji wnioskw. Szkolenie ?Procedury naboru, oceny i kwalifikacji wnioskw ? propozycje zmian w LGD uawy i Mierzeja? w ramach spotkania witeczno-noworocznego czonkw i sympatykw LGD uawy i Mierzeja odbyo si w uawskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdaskim. Program szkolenia obejmowa:

1. Moliwoci pozyskania rodkw w ramach osi IV. LEADER w ramach konkursw organizowanych przez Lokaln Grup Dziaania uawy i Mierzeja

2. Zmiana rozporzdzenia w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej w ramach dziaania ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 ? 2013 (projekt rozporzdzenia ? stan na dzie 9.12.2011)

3. Propozycje Komisji Europejskiej w zakresie podejcia Leader na lata 2014?2020 oraz wstpne stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Informacja nt. wdraania dziaa realizowanych w ramach Osi LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 ? 2013 (stan na dzie 25.11.2011 r.)

Spotkanie miao miejsce 28 grudnia 2011 r. i przeprowadzi je Grzegorz Gola- Prezes Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja. Spotkanie zakoczyo si dyskusj, podsumowaniem oraz wybornym poczstunkiem.

 

Szanowni Pastwo.
Ukazao si wydawnictwo Bogny Lipiskiej "uawy Wilane - ochrona i ksztatowanie zabytkowego krajobrazu". Publikacja powstaa w ramach projektu Wydanie i promocja publikacji ze zbiorw dziedzictwa kulturowego delty Wisy o zabytkowym krajobrazie uaw wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Planu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 uzyskanych w konkursie Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja na operacje z zakresu dziaania ?Wdraanie lokalnych strategii Rozwoju? odpowiadajce warunkom przyznania pomocy w ramach maych projektw, tj. operacji, ktre nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaa Osi III Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniaj si do osignicia celw tej Osi.
Ksika w formacie PDF dostpna jest na stronie Stowarzyszenia uawy www.stowarzyszeniezulawy.org.pl

 

Szanowni Pastwo.
Ukazaa si publikacja Pawa Fietkiewicza ?uawskie zegary Ludowe? ktrej wydawc jest Lokalna Grupa Dziaania uawy i Mierzeja. Publikacja powstaa w ramach projektu ?Zbiory dziedzictwa kulturowego delty Wisy. Zegary uawskie? wspfinansowanego przez Samorzd Wojewdztwa Pomorskiego.

Ksika jest do pobrania w pliku PDF:
> Pawe Fietkiewicz "uawskie zegary ludowe"

 

24.09.2011
Ostatni dzie Sejmiku upyn pod znakiem odgosw strzaw i huku.

Więcej…
 

23.09.2011
Kolejny dzie Sejmiku by prb podsumowania dotychczasowej wsppracy samorzdw i organizacji pozarzdowych na uawach.

Więcej…
 

22.09.2011
W trzecim dniu sejmiku odbyo si seminarium Dobrych praktykach zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego delty Wisy oraz seminarium Tradycyjny smak uawski.

Więcej…
 

21.09.2011
W drugim dniu Sejmiku odbyy si imprezy towarzyszce Seminarium czy nas delta i Biornorodno regionu elementem edukacji ekologicznej.

Więcej…
 

20.09.2011
Pierwszym punktem spotkania bya Konferencja Samorzdy dla obywateli.

Więcej…
 

Sejmik Organizacji Pozarzdowych Powiatu Nowodworskiego 2011 to lokalne wito nie tylko organizacji pozarzdowych delty Wisy. To take moliwo wymiany dowiadcze, pochwalenia si osigniciami i nawizanie partnerskiej wsppracy. Jest to take doskonaa promocja obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla gmin z terenu powiatu nowodworskiego. Sejmik speni te rol aktywizujca lokaln spoeczno ? do wsporganizacji i uczestnictwa w Sejmiku zgosiy si organizacje nie tylko z terenu powiatu nowodworskiego.
Lokalna Grupa Dziaania uawy i Mierzeja przy wsppracy ze Stowarzyszenie Mionikw Nowego Dworu Gdaskiego - Klub Nowodworski zorganizowaa Sejmik pod patronatem Starosty Nowodworskiego w dniach 20?24 wrzenia 2011 r.
Wydarzenia Sejmiku skupiay si wok poszczeglnych konferencji, seminariw, spotka i warsztatw. Cz wydarze, pomimo, e bya realizowana pod szyldem Sejmiku, miaa status imprez towarzyszcych.

> Sejmik - program zrealizowany

 

Jeli chcesz zosta przedsibiorc albo rozwin przedsibiorstwo, ktre ju prowadzisz i utworzy miejsca pracy, zapoznaj si z warunkami przyznawania pomocy finansowej w ramach dziaania "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw" i z wniosek o przyznanie pomocy!
>pobierz ulotk

 

Dr Dariusz Piasek, regionalista i historyk, by gociem Kawiarenki obywatelskiej w ramach projektu Spotkania w delcie Wisy realizowanego przez Lokaln Grup Dziaania uawy i Mierzeja. Uczestnicy spotkania wysuchali prelekcji o najbardziej znaczcych i najciekawszych elementach uawskiego krajobrazu. Dr Piasek z pasj opowiada o waach, kanaach, drogach, domach, zagrodach, wiatrakach, zamkach? W swojej prezentacji przedstawi krajobraz uawski jako wielotomow ksig, ktr warto wci na nowo zgbia i poznawa. Zachca suchaczy do wiadomego, popartego odpowiedni historyczno-regionaln wiedz, wnikliwego spojrzenia na uawy.

Więcej…
 
Wybrane wnioski do dofinansowania

Informujemy, i w przeprowadzonym w terminie 1-30 lipca 2011 r. naborach w konkursach na realizacj Lokalnej Strategii Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego: Nowy Dwr Gdaski, Krynica Morska, Stegna, Sztutowo, Ostaszewo dotyczcych:
? ZIM.413.TRM.01.2011 dotyczce Tworzenia i rozwoju mikroprzedsibiorstw;
? ZIM.413.OW.01.2011 dotyczce Odnowy wsi;
? ZIM.413.MP.01.2011 dotyczce Maych projektw
? ZIM.413.RDN.01.2011 dotyczce Rnicowania dziaalnoci nierolniczej

zostay wybrane wnioski do dofinansowania.
aden wniosek nie wpyn po terminie i wszyscy wnioskodawcy umiecili swoje dane adresowe.
Wszystkie wnioski zostay pozytywnie zweryfikowane pod ktem zgodnoci z lokaln strategi rozwoju.

Listy operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania w poszczeglnych konkursach:

> Lista operacji wybranych do dofinansowania w konkursie na mae projekty ZIM.413.MP.01.2011
> Lista operacji nie wybranych do dofinansowania w konkursie na mae projekty ZIM.413.MP.01.2011

> Lista operacji wybranych do dofinansowania w konkursie Rnicowanie dziaalnoci nierolniczej ZIM.413.RDN.01.2011
> Lista operacji nie wybranych do dofinansowania w konkursie Rnicowanie dziaalnoci nierolniczej ZIM.413.RDN.01.2011

> Lista operacji wybranych do dofinansowania w konkursie Tworzenie i rozwoju mikroprzedsibiorstw ZIM.413.TRM.01.2011
> Lista operacji nie wybranych do dofinansowania w konkursie Tworzenie i rozwoju mikroprzedsibiorstw ZIM.413.TRM.01.2011

W konkursie ZIM.413.OW.01.2011 Odnowa i rozwj wsi nie wpyny adne wnioski.

Informujemy jednoczenie, e Zarzd Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja podj decyzj o zmianie harmonogramu naboru wnioskw. Oznacza to, e przewiduje si w tym okresie programowania jeszcze tylko jeden nabr w kadym z dziaa. Planowany termin: stycze 2012 roku. Decyzja Zarzdu wymaga potwierdzenia przez Instytucj Wdraajc.

 

Lokalna Grupa Dziaania uawy i Mierzeja Stowarzyszenie Mionikw Nowego Dworu Gdaskiego - Klub Nowodworski zapraszaj wszystkie zainteresowane osoby w dniach od 20 do 24 wrzenia 2011 r. do uawskiego Parku Historycznego na cykl wydarze Sejmik Organizacji Pozarzdowych Powiatu Nowodworskiego 2011 pod patronatem Starosty Nowodworskiego
> zobacz program (pdf)

 

Zapraszamy na otwarte spotkanie z cyklu kawiarenek obywatelskich, ktre odbdzie si 31 sierpnia 2011r. o godz. 18:00 w sali dwukolumnowej uawskiego Parku Historycznego. Nauczycielem czytania uawskiego krajobrazu bdzie regionalista,historykdr Dariusz Piasek. Spotkanie organizowane jest przez Lokaln Grup Dziaania uawy i Mierzeja w ramach projektu Spotkania w delcie Wisy.

 

Dwudniowa kontrola wniosku o patno Lokalnej Grupy Dziaania uawy i Mierzeja za II procze 2010 r. nie wykazaa adnych nieprawidowoci. Sprawdzana bya realizacja umowy o przyznanie pomocy nr 00031-6932-UM1100010/09 w ramach dziaania ?Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja? objtego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 15 marca 2010 r. Kontrol zostay objte poszczeglne pozycje zestawienia rzeczowo-finansowego wniosku.

Więcej…
 

Lokalna Grupa Dziaania uawy i Mierzeja wspara Pierwsz Nowodworsk Gr Miejsk. W edukacyjnej zabawie wzili udzia uczniowie, licealici, studenci i rodzice z dziemi. Chtnych pogrupowano w trzy zespoy wiekowe. Kada grupa poznawaa nowodworsk histori i tradycj oraz ciekawe zakamarki miasta. Po zakoczeniu zabawy organizatorzy wrczyli pamitkowe certyfikaty uczestnikom i nagrody zwycizcom. Szczegowo podsumowano wydarzenie. Kady mg zoy propozycje doskonalenia kolejnych gier miejskich dla rnych grup wiekowych, ktre ju na stae maj zagoci w programie wydarze uawskiego Parku Historycznego.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL