Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6

Celem projektu ?Rozwj partnerstwa, dialogu i wsppracy w powiecie nowodworskim? jest zmniejszenie dezintegracji spoecznoci powiatu nowodworskiego dziki wzmocnieniu powiatowego instytucjonalnego partnerstwa. Bdzie on realizowany przez cele szczegowe: zwikszenie adaptacyjnoci partnerw spoecznych igospodarczych i ich liderw do udziau we wsplnych projektach oraz podniesienie aktywnoci organizacji pozarzdowych w lokalnym dialogu spoecznym.
Dziki projektowi partnerzy spoeczni i gospodarczy uzyskaj warunki (Sejmik) i narzdzie (standard projektu partnerskiego uatwiajcego wspprac) wspomagajce ich rozwj. Zostanie wypracowany standard metody stworzenia projektu partnerskiego. Powstanie forum ? platforma wsppracy NGOs ? corocznego sejmiku.

Podstawowe dziaania w projekcie:
Warsztat tworzenia standardu projektu partnerskiego zuwzgldnieniem zasad rwnoci pci jest wany z punktu widzenia skutecznoci i trwaoci partnerstwa, budowy zaufania midzy partnerami oraz zmiany sytuacji w zakresie braku rwnego udziau w podejmowaniu decyzji bez wzgldu na pe. Grupa standaryzacyjna, korzystajc ze wsparcia facylitatora i eksperta, w trakcie warsztatu (ok. 5 spotka) opracuje standard projektu partnerskiego (czyli sposb tworzenia irealizacji projektu partnerskiego, procedur i uwarunkowania ewentualnego wsparcia ze strony LGD) na rzecz wzrostu zatrudnienia i zwikszenia spjnoci spoecznej. Standard zadania ? tworzenie projektu partnerskiego ?bdzie zawiera: postanowienia wstpne (preambu), podstawy prawne zadania, przedmiot zadania, misj i cel zadania, zakres podmiotowy, rzeczowy i przestrzenny, specyfikacj zadania, warunki materialne wykonania zadania, kwalifikacje pracownikw realizujcych zadanie, stosowane procedury, zasady monitoringu i ewaluacji, zasady podejmowania decyzji z rwnym udziaem pci, oraz regulacje nadzwyczajne.
Sejmik NGOs powiatu nowodworskiego 2010. Sejmik przyjmie form konferencji (5 godzin) wymiany dowiadcze ? nie tylko organizacji pozarzdowych i ich partnerw. Bdzie miejscem pozyskania partnerw do projektw tworzonych wg wypracowanego wczeniej standardu. W obradach wemie udzia 4 zaproszonych panelistw reprezentujcych rny obszar tematyczny potrzeb tematycznych (np. pogramy wsppracy NGO z samorzdem). Z obrad Sejmiku zostanie sporzdzony raport.
Sejmik odbdzie si w listopadzie 2010 roku.

Projekt jest realizowany od maja do listopada 2010 r.
Projekt Rozwj partnerstwa, dialogu i wsppracy w powiecie nowodworskim jest wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego.
Projekt jest realizowany przez Lokaln Grup Dziaania uawy i Mierzeja.