Celem projektu „Rozwój partnerstwa, dialogu i współpracy w powiecie nowodworskim” jest zmniejszenie dezintegracji społeczności powiatu nowodworskiego dzięki wzmocnieniu  powiatowego instytucjonalnego partnerstwa. Będzie on realizowany przez cele szczegółowe: zwiększenie adaptacyjności partnerów społecznych i gospodarczych i ich liderów do udziału we wspólnych projektach oraz podniesienie aktywności organizacji pozarządowych w lokalnym dialogu społecznym.
Dzięki projektowi partnerzy społeczni i gospodarczy uzyskają warunki (Sejmik) i narzędzie (standard projektu partnerskiego ułatwiającego współpracę) wspomagające ich rozwój. Zostanie wypracowany standard metody stworzenia projektu partnerskiego. Powstanie forum – platforma współpracy NGOs – corocznego sejmiku.

Podstawowe działania w projekcie:
Warsztat tworzenia standardu projektu partnerskiego z uwzględnieniem zasad równości płci jest ważny z punktu widzenia skuteczności i trwałości partnerstwa, budowy zaufania między partnerami oraz zmiany sytuacji w zakresie braku równego udziału w podejmowaniu decyzji bez względu na płeć. Grupa standaryzacyjna, korzystając ze wsparcia facylitatora i eksperta, w trakcie warsztatu (ok. 5 spotkań) opracuje standard projektu partnerskiego (czyli sposób tworzenia i realizacji projektu partnerskiego, procedurę i uwarunkowania ewentualnego wsparcia ze strony LGD) na rzecz wzrostu zatrudnienia i zwiększenia spójności społecznej. Standard zadania – tworzenie projektu partnerskiego –będzie zawierać: postanowienia wstępne (preambułę), podstawy prawne zadania, przedmiot zadania, misję i cel zadania, zakres podmiotowy, rzeczowy i przestrzenny, specyfikację zadania, warunki materialne wykonania zadania, kwalifikacje pracowników realizujących zadanie, stosowane procedury, zasady monitoringu i ewaluacji, zasady podejmowania decyzji z równym udziałem płci, oraz regulacje nadzwyczajne.
Sejmik NGOs powiatu nowodworskiego 2010. Sejmik przyjmie formę konferencji (5 godzin) wymiany doświadczeń – nie tylko organizacji pozarządowych i ich partnerów. Będzie miejscem pozyskania partnerów do projektów tworzonych wg wypracowanego wcześniej standardu. W obradach weźmie udział 4 zaproszonych panelistów reprezentujących różny obszar tematyczny potrzeb tematycznych (np. pogramy współpracy NGO z samorządem). Z obrad Sejmiku zostanie sporządzony raport.
Sejmik odbędzie się w listopadzie 2010 roku.

Projekt jest realizowany od maja do listopada 2010 r.
Projekt Rozwój partnerstwa, dialogu i współpracy w powiecie nowodworskim jest współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany przez Lokalną Grupę Działania Żuławy i Mierzeja.